Роль та обов'язки навчального закладу в забезпеченні безпеки дітей в Інтернеті
Балдовська Марина Олександрівна, вчитель математики та інформатики Івангородської філії КЗ «Олександрівське НВО №2»
В наш час проблема безпеки дітей в Інтернеті є як ніколи актуальною. Особливо вразливими до загроз, які можуть міститися в Інтернеті є діти. Саме тому на школу і покладається важлива місія: підготувати дітей та молодь до свідомого, грамотного, а головне – безпечного використання інформаційних ресурсів, виховати культурних, відповідальних за свої дії та вчинки користувачів мережі Інтернет. В даній статті виділено основні обов'язки навчального закладу в забезпеченні безпеки дітей в Інтернеті.
Вступ. Проблема безпеки дітей в Інтернеті в час розвитку ІКТ ніколи не втратить своєї актуальності. Вже сьогодні такі слова як «кібербулінг» та «групи смерті» стали відомими і дітям нашої країни. Саме тому навчальні заклади мають активно протидіяти негативному впливу віртуального світу. Це важлива місія, яка покладається на них.

Методи досліджень. Вивчення, узагальнення, систематизація науково-методичної та психолого-педагогічної літератури.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до досліджень, які проводились Інститутом соціології НАН України за підтримки компанії «Київстар», яка є членом Коаліції з безпеки дітей в Інтернеті, в період із серпня по вересень 2009 року в 11 містах України та полягало в опитуванні 1200 респондентів (дітей та дорослих) щодо якісного та кількісного використання дітьми Інтернет-ресурсів: 87% батьків вважають, що саме вони повинні навчати дітей правилам безпечного користування Інтернетом. Проте лише у 18% випадків дорослі перевіряють, які сайти відвідувала їхня дитина. [1, 9-10 c.]

Ці дані ще раз свідчать про те, що навчальний заклад має активно долучатися до навчання учнів безпеці в мережі Інтернет.

Вивчення теми безпечної роботи в Інтернеті здійснюється відповідно до чинних програм зі шкільних курсів «Інформатика» та «Основи здоров'я». Вивчення питань прав та свобод дітей з отримання інформації та захисту від негативних інформаційних впливів передбачено навчальними програмами з курсів «Правознавство» та «Людина і світ». Навчальною програмою шкільного курсу «Основ здоров'я» для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів передбачено вивчення питань безпечної поведінки дитини в соціальному середовищі. Міністерство освіти і науки України проводить інформаційно-просвітницьку роботу з питань безпечної роботи в Інтернеті, співпрацює із державними, бізнесовими структурами, неурядовими організаціями.[1, 22-23 c.]

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що школа забезпечує інформування учнів про небезпеки, які приховує в собі Інтернет.

Головними завданнями навчально-виховних заходів щодо запобігання впливу ІКТ та її складових є: підвищення загального рівня правових знань дітей, молоді та батьків; рівня знань з проблем порушення прав людини; навчання основним моделям безпечної поведінки; формування вмінь протистояти негативним впливам; толерантно ставитись до потерпілих від насильства; виховувати повагу до прав та основних свобод людини. [2, 19 c.]

Хоча класно-урочна система є досить ефективною для навчання учнів основам безпеки в мережі Інтернет, але, як показує практика, найбільший результат у формуванні навичок впевненої та безпечної поведінки дітей у мережі Інтернет дає тренінгова діяльність. Під час тренінгу учні мають можливість не лише почути про ризики та небезпеки в Інтернеті, а й пережити змодельовані ситуації. Під час тренінгу дитина самостійно приймає виважене рішення, яке найбільш цінне, оскільки є власним «відкриттям» дитини, а тому має більше шансів бути втіленим у життя. [2, 24 c.] Лише застосування знань, умінь та навичок на практиці дає змогу сформувати міцні узагальнені та систематизовані знання учнів. Тренінгова діяльність надає гарантії, що результат буде обов'язково позитивним, що діти «почують» те, що необхідно.

З метою поглиблення правових знань учнів та формування вміння співвідносити в житті норми моралі та права необхідно застосовувати різні форми правового навчання, зокрема: диспути, дискусії, конференції, постійно діючі правові лекторії, конкурси, вікторини правових знань, тренінги, тематичні вечори, зустрічі, тематичні виховні години. [2,19 с.]

З метою привернення увагу людства до даної проблеми, Європейською спільнотою 10 лютого визнано Днем безпечного Інтернету. Це ще один значний крок до усвідомлення світом важливості проблеми безпеки в Інтернеті.

Під час проведення виховних заходів необхідно звертати увагу на проблеми дітей, пов'язані із впливом ІКТ, як на порушення прав людини, розв'язувати їх наслідки та шляхи попередження. Слід формувати знання і навички учнів щодо безпечного користування Інтернетом, мобільним телефоном.

Водночас рекомендується під час проведення уроків, виховних заходів довести до учнів важливість створення в Україні відкритого інформаційного суспільства та розвинутої телекомунікаційної інфраструктури.[2,21 с.] Ці кроки мають показувати важливість ІКТ і необхідність їх використання, але лише в умовах дотримання чітко встановлених правил поведінки в мережі.

Необхідно використовувати різні методи навчання та різні форми організації навчально-виховного процесу. Всебічний та різносторонній підхід до вивчення питання безпечного Інтернету є найефективнішим способом привернути та зосередити увагу учнів на питанні, яке вивчається.

Одним з не менш важливих факторів, які мають вплив на стійку мотивацію до безпечної поведінки під час перебування у мережі Інтернет є особистість педагога. Педагог, який усвідомлює актуальність питання безпеки дітей в Інтернеті та сам вільно володіє як теоретичним, так і практичним матеріалом, зможе сформувати у дітей стійку мотивацію до безпечної поведінки під час перебування у мережі Інтернет. [1, 29 c.]

Діяльність колективу навчального закладу має бути спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педагога і спрямована на збагачення й розвиток творчого потенціалу колективу навчального закладу, а в результаті – на підвищення якості навчально-виховної роботи у сфері формування культури ІКТ-спілкування дітей і молоді. [2, 22 с.]

Крім того, окремі уроки чи тренінги для дітей не принесуть бажаних результатів. Потрібна комплексна програма, спрямована на інформування вчителів, дітей та їхніх батьків. Для батьків ми радимо проводити тематичні батьківські збори. Враховуючи досвід організації та проведення таких зборів, ми можемо констатувати, що 98% батьків із подивом дізнаються про ті реальні загрози, на які можуть натрапити їхні діти, мандруючи віртуальним світом, і починають говорити про необхідність запровадження у навчальному закладі курсу з безпеки в Інтернеті як для дітей, так і для батьків. Превентивну роботу з батьками ми розподіляємо на наступні тематичні модулі.

1. Захист власного комп'ютера.

2. Захист дитини в он-лайні.

3. Дотримання правил безпечного користування Інтернетом. [1, 54-55 c.]

Учителі та батьки повинні знати, що може бути небезпечним для дітей:

• зараження комп'ютера вірусами;

• доступ та безпосереднє залучення до небажаного контенту;

• ігри з небажаним змістом та ігрова залежність;

• контакти з незнайомими людьми і небезпека зустрічі з ними в реальності;

• неправдива інформація в Інтернеті;

• приниження і образи, переслідування під час спілкування;

• неконтрольовані покупки і використання «чорного» маркетингу. [2, 33 с.]

Висновки. Враховуючи все вище сказане можемо зробити висновок, що на навчальний заклад покладається основна роль у забезпеченні безпеки дітей в Інтернеті. Саме навчальний заклад має можливість всебічно вплинути на свідомість своїх вихованців та сформувати в них уміння та навички правильної та безпечної поведінки в мережі Інтернет. Навчальний заклад – ланка, яка дає змогу спільно з батьками навчати учнів правилам поведінки у мережі Інтернет.

Основні обов'язки навчального закладу в забезпеченні безпеки дітей в Інтернеті є наступними:

1. Навчати учнів правилам безпечної поведінки в мережі Інтернет.

2. Підвищувати загальний рівень правової свідомості дітей, молоді та батьків.

3. Навчати моделям безпечної поведінки в мережі Інтернет.

4. Виробляти уміння протистояти негативним впливам в мережі Інтернет.

5. Використовувати різні форми правового навчання: диспути, дискусії, конференції, постійно діючі правові лекторії, конкурси, вікторини, тренінги, тематичні вечори, зустрічі, тематичні виховні години.

6. Організовувати та брати участь у заходах присвячених Дню безпечного Інтернету.

7. Інформувати про важливість створення в Україні відкритого інформаційного суспільства та розвиненої телекомунікаційної інфраструктури.

8. Підвищувати майстерність педагогів, які навчають безпеці в Інтернеті.

9. Співпрацювати з батьками, проводити тематичні батьківські збори.

10. Постійно інформувати вчителів та батьків про небезпеки для дітей в Інтернеті.

Лише комплексна, всебічна діяльність навчального закладу є запорукою забезпечення безпеки дітей в Інтернеті. Це ціль до якої має прагнути кожен сучасний навчальний заклад. Лише тоді діти нашої країни будуть гідними користувачами мережі Інтернет, які вміють та знають, що таке безпека в Інтернеті та як від неї захиститися.

Бібліографія

1. Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі: навчально-методичний посібник / А. Кочарян, Н. Гущина. – К., 2011. – 100 с.

2. Безпечне користування сучасними інформаційно-комунікативними технологіями / О. Удалова, О. Швед, О. Кузнєцова [та ін.]. – К.: Україна, 2010. – 72 с.

Made on
Tilda